EN | IL

בקשה להשתתפות אישית

 

לכבוד

הפורום לקידום השיט בישראל

 

הנדון – בקשה להשתתפות במשט\חתרות

הצהרה

ברור לי כי הפלגה בים, על כלי שיט תחרותי או בהפלגת טיול, כרוכה במאמצים, הכנות  ותיאום בצוות. החלטה בדבר יציאה לים, או שימוש במפרשים כאלו ואחרים הינם באחריות  הסקיפר. הריני מסיר בזאת כל אחריות לנזק בגוף או ברכוש, שעשוי להיגרם במהלך  ההפלגה או התחרות מהוועדה המארגנת, מהפורום לקידום השיט, ואו מהמארגנים והמועדון המארח.

הריני מצהיר/ה בזאת כי אני כשיר/ה מבחינה בריאותית להשתתפות בשיט טיולי או בתחרות  ביום או בלילה. לא ידוע לי על כל בעיה רפואית המונעת את השתתפותי, וכי אילו היתה כזו  הייתי מודיע מייד לסקיפר הספינה ולוועדה המארגנת.

ברור לי כי להנהלת הפורום לקידום השיט, הוועדה המארגנת, ואו מהמארגנים והמועדון המארח אין כל אחריות  למצבי הבריאותי ואו להתאמתי לפעילות שיט.

תנאי ההשתתפות, הביטוחים הנדרשים וכושר השייט שלי הינם בהתאם לנדרש בחוק

ובהזמנה לתחרות והפרסומים באתר הפורום לקידום השיט בישראל, ובמדיות האחרות.

אנשי הצוות המפליגים בספינה, מתאימים מבחינה בריאותית להשתתף בהפלגה

תחרותית והם באחריות של הסקיפר

קראתי והריני מאשר את האמור לעיל.

 

שם פרטי ומשפחה ________________________________

ת.ז ___________________________________________

טלפון _________________________________________

כתובת אי-מייל __________________________________

מפליג על יאכטה _________________________________

תאריך ___________________

 

חתימה

Contact Author
Name*
Email*
Message*
דילוג לתוכן